Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 5 maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 5 maj 2021


Tilstede: Benna, Vonni, Sanne, Dorthe, Carsten, Lasse, Flemming, Lisbeth og Steen ( ref)


Afbud:

Dagsorden
1. Velkomst v/ formand
• Godkendelse af dagsorden
2. Sager fra kontortid
3. Kommunikation
• Internt i bestyrelsen
• Udvalgenes arbejde/ ansvar herunder evt. udarbejdelse af plan for arbejdet i de enkelte udvalg
4. Sager til behandling
• Købmand
• Vurdering/ salg af haver
• Evaluering af arbejdsdag d. 2 maj
• Opskrivning
• Vand/ tanke
• Telt
• Indkøb af borde og bænke
5. Bordet rundt
Referat:

• Velkomst v/ formand
• Godkendelse af dagsorden
• Godkendt med de nye tilføjelser
• Sager fra kontortid
• Fremadrettet punkt, alle noterer emner helst på It, men ellers på papir og afleverer det til Steen, som sørger for at det kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
• Kommunikation
• Internt i bestyrelsen
• Fremad rettet rettes der direkte henvendelse til de enkelte ansvarlige inden det bliver en ”sag”.
• Henvendelser både fra medlemmer af haveforeningen og udefra, der ikke falder ind under de enkelte udvalg henvises til kontortid
• Udvalgenes arbejde/ ansvar herunder evt. udarbejdelse af plan for arbejdet i de enkelte udvalg
• Hvert udvalg udarbejder en overordnet plan for deres arbejde, som vendes på næste bestyrelsesmøde. Planen afleveres til Steen
• Sager til behandling
• Købmand
• Der har været 3 ansøgere - 2 er væk
• Købmandsudvalget arbejder videre med den sidste eller alternativer
• Vurdering/ salg af haver
• Der afsættes ekstra midler til vurderingsudvalget, men arbejdsopgaverne skal lige diskuteres med udvalget
• Sanne er fortsat ansvarlig – Flemming, Steen og Lasse tilknyttes
• Udvalget laver en plan til næste bestyrelsesmødet. Planen skal indeholde retningslinjer for både vurdering/ salg og internt bytte.
• Sanne indkalder
• Evaluering af arbejdsdag d. 2 maj
• Super dag med utrolig flot frem møde og en god stemning – tak Sønderbro
• Udvalget skal overveje om der skal være mere tid til arbejdet
• Opskrivning
• Vi udskyder punktet til næste møde, og det fremhæves på hjemmesiden, at opskrivningen kommer, når vi kender corona situationen, og hvilke restriktioner der er.
• Det skal fremhæves på hjemmesiden, så alle interesserede ved hvor og hvornår de kan henvende sig
• Benna snakker med Jørgen
• Vand/ tanke
• Vi får sat gang i tv - inspektion – og evt. spuling
• Lasse ansvarlig
• Lasse og Flemming tjekker lige op på tilbuddene vedr. coatning af tankene, da det er meget billigere end en udskiftning
• Telt v/ bøffadet
• Gavle skal repareres og dugene skal vaskes og imprægneres
• Der afsættes pt. 10.000 fra festudvalgskontoen, der skal indhentes tilbud
• Lisbeth ansvarlig
• Borde/bænke
• Der skal ske en løbende ske en udskiftning – bøf/telt mm udvalg undersøger mulighederne
• Lisbeth ansvarlig
• Bordet rundt
• Benna
• Næste bestyrelsesmøde d. 2 juni
• Fremadrettet bestyrelsesmøde hver første onsdag i måneden i sæsonen. Der holdes pause i juli
• Der er ikke kontortid Kristi Himmelfarts dag
• Vonni
• Købmanden
• Der en bi måler i købmanden, så den bruger vi fremadrettet
• Rottesikring
• P.t. har kommunen konstateret at der ikke er tegn på rotter, så arbejdet kan fortsætte
• Udvalget arbejder videre med sagen
• Sanne.
• Legeplads.
• Sand og sandkasse skal udskiftes
• Dorthe ansvarlig
• Der skal males diverse træværk på affaldsgårdene. Maling og pensler udleveres af Sanne og Lisbeth. Vi opfordrer frivillige til at melde sig
• Udvalget arbejder videre
• Dorte
• Vi forventer svar vedr. frugthaven i næste uge
• Dorte havde fået en henvendelse vedr. støtte til demonstration mod byggeriet på Lærkesletten d. 16 maj
• Bestyrelsen besluttede sig for, at vi ikke forholder os til andet end det der direkte vedr. haveforeningen
• Lasse
• Varmepumpe til Perlen
• Flemming anbefaler en model Darkin – vi sætter den selv op
• Lasse og Flemming klarer det
• Manglende byggetilladelse
• Der er fortsat ikke byggetilladelse på en have, hvor der er sat en skurvogn
• Benna tjekker
• Ris/ ros udvalget
• Arbejdet sættes igang
• Lisbeth
• Møde i ”fællesskabet i Sønderbro” for alle sønderbroere mandag. 10 maj: her vil være en update på grupperne som er i gang.
• Bøf/ telt gruppen mødes snarest


Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 2 juni kl. 17 – 20.

 

 

 

HF Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S.

Konto AL-Bank
5321-0304948

CVR-nummer
64849115


Medlem af kolonihaveforbundet