Generalforsamling 2015, Referat

H/F Sønderbro, Amager Fælled

Referat af 39. ordinære generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19

I CIK`s lokaler i bådmandsstræde 20

Der var i alt repræsentanter for 119 haver, svarende til 41,3 % af haveforeningens medlemmer.

Næstformand Henning Hassel bød velkommen og oplyste, at formand Brian Birkling desværre ikke kunne komme. Der var inviteret to gæster nemlig Jørgen Sanddahl og Leif Andersen, begge fra Nokke.

Ad. 1) Valg af 2 dirigenter:

Henning foreslog Steen Boesen (have 285) og Jørgen Sanddahl som dirigenter. Begge blev valgt med akklamation. Steen Boesen takkede for valget på dirigenternes vegne og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og, at dagsordenen var udarbejdet efter vedtægtens bestemmelse.

Ad. 2) Valg af stemmeudvalg:

Lene,       have 18

Gunbritt, have 67

Jael,         have 71

Kim,       have 211

Yvonne, have 219

Tom,     have 259

Ad. 3) Bestyrelsens beretning:

Næstformand Henning aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Han oplyste, at aeretningen kan udleveres på kontoret, ligesom en kopi af generalforsamlingsreferatet, da vi af besparelsesgrunde ikke sender materialet ud mere.

Alene Lasse (have 196) havde herefter et indlæg om, at han syntes, at det var noget svineri, at de folk, der boede (ulovligt) i haverne smed affaldet i og omkring containerne. Det gav mulighed for rotter, så kunne disse mennesker i det mindste ikke holde containerområderne rene, og smide affaldet i andre affaldscontainere. Desuden ville Lasse bede folk stille op til et nyt festudvalg. Næstformanden var enig i at affaldet var et problem og oplyste, at vi kun fik tømt i sommerhalvåret. Desuden blev det oplyst, at storskrald fremover ville koste 2.000 kr. pr. container samt en strafafgift, hvis containeren var overfyldt, eller indeholdt genstande, der ikke måtte komme i en sådan container.

Herefter blev beretningen enstemmig vedtaget.

Ad. 4) Regnskab:

Benny undskyldte, at der ved et uheld var udsendt en forkert version af overskudsfordeling og status. Den korrekte var udleveret ved registreringen. Herefter gennemgik Benny regnskabet.

Ulla (have 32) ville godt høre om markedslejen af jorden var afskaffet, og hvordan lejen nu blev beregnet. Benny oplyste, at lejen alene ville stige med 2% om året, da Københavns Kommune heldigvis var gået bort fra markedslejeprincippet. Benny kunne ligeledes oplyse, at kloakeringsplanerne, der kunne være trådt i kraft i 2017, nu er udskudt til 2027.

Jan Faxe (have 199) ville have at vide, hvad tilskuddet til sangforeningen var gået til. Benny oplyste, at det gik til tilskud til en sanglære.

Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende med indtagelse af en, der stemte imod.

Ad 5.) Indkomne forslag:

1. Indførelse af stier med græsbevoksning (grønne stier)

Sten (have 116) fremlagde forslaget, hvorefter Benny og Jan fra bestyrelsen begrundede, hvorfor de anbefalede et nej.

Efter en længere debat med mange indlæg for og imod blev forslaget taget til afstemning. Da der ikke kunne samles 10 % tilslutning til Lasses (have 196) forslag om skriftlig afstemning, foregik det ved håndsoprækning. Dirigenterne konkluderede, at der var et flertal for at indføre grønne stier.

2. Forslag om at der først lukkes for vandet efter 1. november, da havesæsonen er forlænget

Lasse (have 196) fremlagde forslaget. Bestyrelsen oplyste, at man selvfølgelig gerne ville mødekomme forslaget, men vi måtte forsat forbeholde os ret til at lukke tidligere, hvis frost eller andre forhold gjorde det nødvendigt.

Forslaget blev herefter vedtaget ved håndsoprækning.

3. Købmandens ansøgning om fri husleje og el for årene 2013, 2014 og 2015

Benny redegjorde som kasserer for, hvordan forslaget ville påvirke haveforeningens økonomi. Hvis forslaget blev vedtaget med tilbagevirkende kraft, ville det koste hver have ca. 326 kr. og fremover 121 kr. årligt.

Der udspandt sig en længere debat, med mange deltagere, for og imod ansøgningen. De fleste af indlæggene havde grundlæggende samme indhold. Flertallet af debattørerne talte imod forslaget med den begrundelse, at de havde fået ”karantæne” af købmanden, ikke brugte købmanden, eller at varerne var for dyre, eller der var et for lille/ringe vareudvalg. Dem, der gik ind for at hjælpe købmanden, betonede først og fremmest det sociale aspekt, at der var mange pensionister, der ikke havde bil og var glade for at kunne købe basale fornødenheder. Endelig var der et par indlæg om, at man gerne ville have en købmand, det skulle nok bare være en anden.

Da der ikke kom mere nyt frem i indlæggene, lukkede dirigenten talerlisten og oplyste, at der skulle bruges stemmeseddel nr. 1. Optællingen viste, at der var 76 stemmer imod forslaget, 37 stemmer for forslaget og 5 blanke stemmer. Købmandens ansøgning om fri husleje og el blev således forkastet af generalforsamlingen.

Ad. 6) Godkendelse af budget og haveleje:

Benny gennemgik budgettet og oplyste, at der især var behov for at udskifte samletankene. Havelejen for 2015 ville være uændret. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter sang sangkoret for på sangene: ”Jeg bliver så glad, når solen skinner” og ”Hvis tårer var guld”.

Ad. 7) Valg ifølge vedtægterne:

A: Formand Henning Hassel (have 219) blev valgt

B: Bestyrelsesmedlem, Elsebeth Kristiansen blev genvalgt

C: Bestyrelsesmedlem, Claus Pitzner (have 136) blev valgt

D: Bestyrelsesmedlem, Kim Pedersen (have 211) blev valgt

E: Bestyrelsessuppleant, Benna Hansen (have 167) blev valgt

F: Bestyrelsessuppleant, Connie Jensen blev genvalgt

G: Revisor, Tom Olsen blev genvalgt

H: Revisorsuppleant, Lis Sobel (have 233) blev valgt

I: Festudvalg. Lasse Ottosen (have 196) havde en liste over interesserede medlemmer og oplyste over for generalforsamlingen, at der ville blive nedsat et festudvalg, samt at bestyrelsen ville få de endelige navne, og hvem der påtog sig de forskellige funktioner, når udvalget havde konstitueret sig. Dette ville ske inden for en måned.

J: Vurderingsudvalget blev valgt uden modkandidater. Udvalget består af Søren Palm og Villy Lauridsen begge for 2 år, samt Benny Pedersen og Henning Hassel (bestyrelsen) begge for 1 år.

Vedrørende B, C, D og E var der kampvalg om de tre bestyrelsespladser. Ved den skriftlige afstemning fik Claus 81 stemmer, Elsebeth 80 stemmer, Kim 51 stemmer og Benna 43 stemmer. De 3 første blev herefter valgt til bestyrelsen, og Benna sagde ”ja tak” til at blive suppleant.

Dirigenterne takkede for god ro og orden.

Steen Boesen (dirigent)                                                               Jørgen Sanddahl (dirigent)

Henning Hassel (formand)                                                          Jan Falkensteen (referent)