GF 2010

Generalforsamling 2010, Beretning

Velkommen til Sønderbro´s 34. generalforsamling. Vi håber generalforsamlingen bliver god og udbytterig for alle.

Jeg vil gerne starte denne generalforsamling med at opfordre jer til alvorligt at overveje nye emner til bestyrelsen, da vores næstformand Hr. Bent kühn er på valg, og ikke genopstiller, og vi derfor i dag skal have valgt et nyt medlem til bestyrelsen. Så kom ud af busken, både gamle og unge, og meld jer som kandidater. Punktet valg kommer senere på dagsordenen, men i kan allerede nu afleverer skriftlige forslag oppe hos dirigenterne. Bestyrelsen takker Bent for et godt og frugtbart samarbejde i de år han har siddet i bestyrelsen. Endvidere har Lisbeth desværre været nød til at udtræde af bestyrelsen i det forgangene år, og hun skal derfor også have en meget stor tak for et udbytterigt bestyrelses arbejde i alle de år, hun har siddet i bestyrelsen.

Dræn:

Sidste års kolonihavesæson var en af de sæsoner vi vil huske tilbage til, vi var heldige med vejret, solen skinnede det meste af sommeren. Men i Sønderbro har vi, ligesom man har en masse andre steder i Danmark, en masse regnvand når de helt store skybrud kommer. Mange af de steder vi høre om i pressen, der står under vand, det er faktisk steder hvor der er kloak, og selvom der er kloak, kan den ikke følge med, ved skybrud. Her i Sønderbro har vi det man kalder for et sivedræn, sådan et hvor det er den naturlige nedsivning igennem jordlaget til drænrøret, der gør at vi kommer af med regnvandet, altså ikke den slags kloak som vi kender det hjemmefra vinterboligen. Men på grund af de hyppigere skybrud, fik vi i efteråret, ekstraordinært spulet drænet igennem i den østlige side af foreningen, da det er den side af foreningen der er mest ramt ved skybrud. Dette kan vi gøre fordi at drænsystemet er udstyret med dæksler som kuner beregnet til dette formål. Men desværre har bestyrelsen erfaret, at et af disse dæksler ved en enkelt sti bliver rykket, så der kommer fri passage direkte fra overfladen og ned til drænrøret. Dette medfører selvfølgelig at vandpytterne umiddelbart forsvinder, men vandet trækker grus og jord med sig ned i drænet. Og på længere sigt medfører dette, at hele vores dræn og pumpebrønden bliver forstoppet. Derfor skal jeg til "den eller de" personer på det skarpeste indskærpe, at man ikke må tilegne sig direkte adgang til vores dræn system, hvilket vil medfører erstatnings krav ifølge vores ordensregler stk. 22. Endvidere kan jeg oplyse jer at drænet og pumpesystemet blev renoveret for ca. kr. 650,000,00 i år 2006.

Så hvis i syndes at vandet kommer for tæt på jeres huse, vil jeg opfordre jer til at få hævet jeres huse. Som der er flere havelejere har gjort gennem årene.

Veje/popler/legeplads:

Ang. Vores veje/popler/legeplads, tog vi i starten af sæsonen endnu engang kontakt til kommunens afdeling for vej og park for, at rykke dem for vedligeholdelsen. Vi fik endelig aftalt et møde med Nini Wolff, som er chef i vores område.

Mødet forløb godt og vi var en tur rundt og kigge på de forskellige ting, Nini Wolff noteret en masse på sin medbragte blok. Og forklarede os, at vej & park nu kun har ansvaret for foreningensindkørselsvej (asfaltvejen)og poplerne, men at det øvrige område inde i foreningen nu henhører under kultur & fritids forvaltningen. Hun lovede os, at hun nok skulle tage kontakt til denne forvaltning med vores problemer........Men da der så efterfølgende ikke skete noget, blev vi ved at rykke for nogle svar. Og efter adskillig rykker e-mails var svaret, at kommunens jurister først skal kigge på hvem der overhovedet har vedligeholdelses pligten af foreningens område, samt en henvisning til en anden kontakt person som så skulle være den vi skal kontakte ang. vores hovedvej. Dette gjorde bestyrelsen så i februar, men har i skrivende stund stadig ikke fået noget svar retur. Da dette forløb er en tro kopi af forløbet i sæsonen 2008, har vi besluttet at søge juridisk bistand hos foreningens advokat, da det fra kommunens side virker som om, at kommunen trækker sagen i langdrag for at spare penge på deres budgetter. Bestyrelsen vil naturligvis fortsætte kampen med kommunen.

Indbrud:

Vi har desværre måtte konstaterer at der i vinterens løb, er blevet begået flere indbrud ude i vores huse, bestyrelsen har modtaget e-mails fra flere medlemmer med oplysninger om at der har været ubudende gæster i deres huse. Flere af stederne har det væres gas og diverse varmekilder man er gået efter, andre steder er man så flyttet ind med disse genstande, ifølge politiet som jeg har talt med, så er det stort set i hele hovedstads området hvor der har været det samme mønster, politiet mener at det er øst europæere som har søgt ly og varme i den strenge vinter, pga. at der ikke er herbergs pladser til dem. Bestyrelsen vil opfordre til at man benytter opslagstavlen på foreningshuset med et opslag, enten hvis man mangler div. Genstande eller hvis man nu har for mange genstande. Derpå kan diverse ting måske finde tilbage til sin rette ejermand.

Havemands-korps:

Til at hjælpe med vedligeholdelsen af vores fælles arealer fik vi sidste år suppleret vores havemands korps med Lasse Ottosen, men Lasse har desværre måttet melde fra til denne sæson pga. tidsnød. Så hvis der skulle være en eller to der skulle have lyst til, at indgå i dette arbejde. Så henvend dig/jer til bestyrelsen. Vi kan altid bruge en ekstra hånd til dette arbejde.

Ekspektanceliste:

I den forgangene sæson blev der handlet 18 haver, dette betyder at vi på nuværende er nede på 28 opskrevende, ekspektancelisten vil derfor ikke blive åbnet i år. Grunden til at det går lidt langsomt med at få nedskrevet ekspektancelisten er, at de fleste handler er overdragelser i lige linje. Og det derved ikke rykker ved ekspektancelisten. Men mon ikke vi kan regne med at ekspektancelisten vil blive åbnet for opskrivning til næste forår, da vi kun mangler 3 handler for at nå ned på 25 opskrevende.

Vurderingsudvalg:

Sidste år opfordrede kolonihaveforbundet alle H/F til at vælge et vurderingsudvalg, og på den baggrund opfordrede vi i bestyrelsen generalforsamlingen 2009 til at vi fik valgt 3 medlemmer som skulle til at fungerer som vurderingsudvalg. Vi fik som bekendt valgt de 3 medlemmer som vi skulle, og herfra var det jo bare, at få sendt dem på forbundets vurderings kursus. Desværre har forbundet ikke holdt nogen vurderings kurser i 2009, og derfor er vores valgte vurderingsudvalg ikke begyndt at fungerer endnu. Bestyrelsen syntes selvfølgelig at det er lidt paradoksalt, at man opfordrer haveforeningerne til at få valgt vurderingsudvalg, for derefter at afholde for få vurderings kurser. Dette vil vi selvfølgelig stille spørgsmål til ved kredsens repræsentantskabsmøde. Og bede dem afholde en masse kurser i nærmeste fremtid, så haveforeningernes vurderingsudvalg kan komme i gang med arbejdet. Vi modtog først forbundets kursuskatalog for 2010 den 15.12.2009. herefter skulle de valgte vurderingsudvalgs personer blive tilbudt kurser, i feb. Og i marts. Dette håber vi så er lykkes, så udvalget kan komme til at virke.

Ekstraordinær generalforsamling:

Søndag den 4. oktober afholdte vi i foreningen som bekendt ekstraordinær general forsamling på festpladsen, desværre var der ikke opsat telt nok så vi var godt klemt sammen, og derfor også en del forsinket, men i gang kom vi.

Dagsordenen var som bekendt, om badevognprojektet skulle fortsætte eller stoppe. Det blev på mødet stemt for at droppe projektet. Så hvis der er nogen gode idéer til hvad vognen skal bruges til, så kom frem med dem.

Og som nr.2 på dagsordenen var også det selvnedsatte el-udvalg. De havde indhentet et prisoverslag fra et el-firma, som udvalget fremlage. Ifølge dette prisoverslag, skulle der være mindst 80 havelejere der tilmelder sig og betaler de kr. 17. 500,00 som det vil koste for måler og målerafgift til dong. Og kr. 12. 500,00 til el-firmaet for en tavle med 2 grupper i sit hus. Alt i alt et tilbud på kr. 30.000,00 pr. have/kunde. Dette er og bliver altså et økonomisk mellemværende mellem de minimum 80 tilmeldte haver, el firmaet og Dong, da det er dette der udgør kundegrundlaget til, at Dong vil afholde anlægsudgifterne. Og H/F Sønderbro derfor vil være udgifts frie.

Det vil sige, at hvis man kan samle de minimum 80 havelejere der skal til, vil der blive anlagt strøm i vores vejnet med det antal standere "gravstene" der skal til for at dække hele foreningen, derpå kan fremtidige havelejere der ønsker strøm også blive tilsluttet.

Der forlægger på denne generalforsamling et indkommende forslag vedrørende strøm, dette forslag vil vi anbefale generalforsamlingen til at stemme for, så de der ønsker strøm også får muligheden for det. Helt uden udgifter for foreningen. Et sådan tilbud får vi nok ikke engang til.

Havepræmie:

Sidste år blev der i lighed med tidligere år, kåret 6 flotte haver. Men sidste år var der en have der fik ærespræmie, have 145. Det er kun 3. gang i H/F Sønderbro´s historie at vi har haft den ære at, et af vore medlemmer modtager ærespræmie. Så et kæmpe stort tillykke til alle vinderne af havepræmie år 2009:

Have nr. 67 - 1. Præmie. Have nr. 145 - Ærespræmie. Have nr. 219- 1. Præmie. Have nr. 260- 1. Præmie. Have nr. 276- 1. Præmie. Have nr. 279- 1. Præmie.

Nye præmiekategorier.

Som noget nyt har kolonihaveforbundet indført 2 helt nye præmiekategorier der supplerer dem vi allerede har. De 2 nye kategorier er henholdsvis Kategori A. Den Børnevenlige Have og kategori B. Det Miljøvenlige Haveinitiativ.

Hvad disse kategorier indebærer, afventer vi nærmere forklaring på fra forbundet.

Det er som alle tidligere år jer havelejere der indstiller jeres naboer eller andre med en flot have, til havepræmie. I skal aflevere jeres indstilling til bestyrelsen senest den 01,06,2010

Have konsulenten:

Hvis der skulle være nogen, der kunne have brug for råd og vejledning til jeres haver, så er der god mulighed for at få det, når vores have konsulent Liselotte kommer på besøg, i den kommende sæson bliver havevrandring den 10,06,2010 og plante byttedag bliver den 05,09,2010

Disse datoer vil blive slået op, så alle kan huske dem.

Festudvalg:

Jeg vil starte dette emne med, at sige stort tak for de mange gode angmenter og den store indsats som festudvalget har stået for, men som i kan se i det udsendte materiale, har bestyrelsen fremsat forslag til formål og virke for et kommende festudvalg. Det er bestyrelsens opfattelse at, nogle mere faste rammer for hvordan et festudvalgt skal arbejde, vil skabe arbejdsro for et hårdt arbejdende festudvalg, og forhåbentlig vil det stoppe diverse rygter og sladder. For der er ingen der har fortjent, at blive udsat for sladder og rygter efter, at have lagt både tid og kræfter i sådan et stort stykke arbejde.Vi håber derfor, at alle vil stemme for det fremsatte forslag.

Perlen/telt:

Udlejningen af perlen vil som altid foregå hos bestyrelsen om torsdagen i kontortiden, og som noget nyt, vil udlejning af teltet også foregå der. Dette har bestyrelsen valgt at gøre, fordi der har været problemer med at begge dele har været udlejet i samme tidsrum, men til to forskellige arrangementer, hvilket har medført støjproblemer for begge parter. Så for at undgå dette, har vi valgt at afholde udlejningen på ligefod med perlen. Endvidere mener vi i bestyrelsen ikke, at vores telt som har en værdi af ca. 200.000,00 kr. skal lejes ud til arrangementer i hverken Fælledparken, Nørrebroparken osv. Hvor vi ingen garantier har for erstatning af teltet, hvis dette skulle gå i stykker. Vi mener dog fortsat at vi kan leje teltet ud til medlemmer af Sønderbro, samt til Nokken - Lille Nok – og vores nye naboer fra prøvestenen, og øko haverne. Der vil ved udlejningen følge en person med til at vejlede om hvordan teltet opsættes, men man kommer selv til at stå for opsætningen.

Dueslaget:

Skal have en stor tak for sidste års udflugt i Kbh´s havn, hvor vi med en kanal rundfarts båd fik en tur rundt i hele havnen. Selvom vejret drillede den dag, blev det en god og oplysende dag, hvor vi så vores by fra vandsiden. Vi ser med forventning frem til næste arenagement fra dueslagets side.

Sønderbro´s hjemmeside:

Som sagt på sidste års generalforsamling er vores hjemmeside en stor gevinst for vores forening. Vi opfordre alle der skulle have noget på hjertet til at komme med indlæg/foto.

Husk at meddele når du flytter:

Foreningen skalhave besked når du/i flytter. Vi har stadig en del problemer med dette, hver gang vi sender breve ud får vi en masse retur fordi folk er flyttet, uden at fortælle det til os, der skal ved denne lejlighed gøres opmærksomt på at manglende flyttemeddelelse udløser en bod på 100,- kr.

Byggeregler:

Husk. at når der skal bygges om eller bygges nyt, så skalder indhentes en byggetilladelse, så byggeriet opfylder reglerne for byggeri. Så har du/i planer om, ombygning / nybygning, så skal i komme op på foreningens kontor og få et regelsæt om byggeri, samt en ansøgning. Alt byggeri skalgodkendes i kreds1. før opstart. Hvis man vælger at omgå dette, kan byggeriet i værste fald kræves nedtaget.

Stophaner:

Som det blev vedtaget på generalforsamlingen 2009, skulle det så være problemfrit for vores vandåbner, at åbne for vores vand i dette forår, for vi har jo selvfølgelig næsten alle sammen afleveret en tegning af, hvor i vores haver man lukker af for vandet ind til vores huse. Så skulle du/i have glemt dette (hvilket der stadig er mange der har glemt)så lav en hurtig tegning af jeres have med have nr. og et kryds der hvor jeres stophane er placeret. Og læg den i bestyrelsens postkasse på kontoret.

Vi kan ikke sætte dato på, det afhænger helt af temperaturen. Men husk at lukke for jeres vandhaner allerede nu, inden der bliver åbnet for vandet.

Containere:

Vi havde i sidste sæson en del problemer med leverancen af storskralds containere, men vi kan trøste os med, at vi ikke er alene om dette problem, for efter det er kommunen der selv har overtaget styringen af skraldet i kbh, har de fleste haveforeninger fået færre tømninger af storskrald. Kommunen startede med at inddrage de 2 containere som vi i mange år, fast har haft stående, med den begrundelse at der ikke var containere nok. Vi prøvede så om vi fortløbende kunne bestille containere, men svaret var nej. Man kan kun bestille en container af gangen. Dette har vi så måtte efterleve, Det er klart en forringelse af servicen efter kommunens overtagelse af skraldet, til gengæld er det så samtidig blevet meget dyrere. Dette gjorde vores dygtige kasser så indsigelse imod til kommunen, som så blot sendte en kopi af deres takstblad for tømning af skrald, som besvarelse. Men med stor hjælp fra et af vores medlemmer, så har vi faktisk fået flere tømninger end andre haveforeninger. Tak for det.

Vigtige datoer:

Der vil blive afholdt standerhejsning den 2.5.2010 på festpladsen, vi starter som vi plejer med pligtarbejde fra kl. 10.00 hvorefter vi lader flaget gå til tops kl. 12.00. så mød op med godt humør og trillebør til en hyggelig dag.

Som sagt tidligere er der havevrandring den 10,6,2010 og plantebyttedag den 5,9,2010 begge dage med vores havekonsulent.

Minigolf banen:

Ang. Minigolfbanen, så vil Bent efter denne beretning komme med en nærmere forklaring.

Referatet:

Til slut: vil jeg gøre opmærksom på, at generalforsamlings referatet og en skriftlig udgave af denne beretning vil kunne afhentes på kontoret i kontortiden, eller hos købmanden, det bliver ikke sendt ud med posten.

Tak for ordet – og rigtig god generalforsamling.