GF 2009

Generalforsamling 2009, Referat

H/F SØNDERBRO

AMAGER FÆLLED

REFERAT AF 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

Til stede var repræsentanter fra 116 haver, svarende til 40 % af haveforeningens medlemmer.

Formand Knud A. Sebens bød velkommen. Meddelte at Købmanden Rigmor og Brian var inviteret med som gæster. Foreslog Steen Boesen og Jørgen Sandahl som dirigenter.

Ad.1) Valg af to dirigenter: Steen Boesen (have 285) og Jørgen Sandahl ( nokken) blev valgt. Steen takkede for valget på dirigenternes vegne, og konstaterede at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten meddelte at der ville blive byttet om på punkterne 6 og 7.

6. Budget 2009 og kontingent/ prisliste fastsættes for 2009.

7. Indkomne forslag

Ad.2) Valg af Stemmeudvalg: Peter (have 134), Arne (have 213), Jan (have 214),

Heidi (have 226), Inge (have 241), Tom (have 259) blev valgt.

Ad.3 Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretningen på bestyrelsens vegne. ( Beretningen er vedlagt bagest i referatet.

Kommentarer til beretningen.

Ulla (have 32) spurgte om bebyggelsesprocenten blev forhøjet til 15 % og om bebyggelse med pvc tag talte med.

Tommy (have 149) takkede bestyrelsen for samarbejdet, i de fire år han havde siddet som suppleant. Var ked af at han ikke kunne deltage mere på grund af sit handicap.

Henning (have 255) var ked af at eventuelt ikke var med på dagsordenen. Takkede for en god havepræmieringsfest på Scandic. Takkede Knud og (Kate) for hans store arbejde som formand. Tak til Dem der holder vore toiletter pæne og rene, men var ked af, at der var nogle, der ikke kunne finde ud af at gøre rent efter sig, når de havde fået for meget at drikke.

SLUK TØRSTEN; BRUG BØRSTEN.

Sonja (have 253) havde fået ejendomsvurdering fra skat, med ordlyden " sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen"

Knud svarede på spørgsmål.

Til Ulla. Der har været forhandlinger mellem Københavns Kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark. Vi har en max. grænse på vurdering på ca. 88.000 kr. dog ikke på huse der er førstegangssalg. De kan vurderes højere. Hvis vi skal have større bebyggelsesprocent, vil kommunen også forlange højere haveleje. Vi betaler i øjeblikket 3,82 kr. pr. m2, og kommunen vil gerne have 16-17 kr. Så byg kun 10 %. Husk godkendelser.

Til Tommy. Tak for dine ord, du er aldrig mundlam.

Til Henning. Tak for de smukke ord.

Til Sonja. Vi ligger som varige haver, glem du alt om den vurdering, som de sender ud hver gang der er ny ejendomsvurdering.

Beretningen blev enstemmig vedtaget.

Ad.4) Orientering fra festudvalg og regnskab. Lasse oplyste at tidligere kontroverser mellem festudvalg og købmand var ordnet. Referat og regnskab var udleveret til de fremmødte. Aktivitetsudvalget (tidligere festudvalg) ønskede alle en god sommer.

Ad.5) Regnskab. Benny gennemgik regnskabet. Det blev enstemmig vedtaget.

Ad.6) Indkomne forslag.

Dirigenterne meddeler at forslaget fra Aktivitetsudvalget om betalt strøm var blevet trukket.

Forslag 1: Bestyrelsens forslag om Knud A. Sebens indstilles til Æresmedlem i H/F Sønderbro.

Benny fik ordet, og forslaget blev vedtaget med stående klapsalver. Der blev råbt et trefoldigt hurra. Sønderbro Sangforening sang en sang for Knud og Kate, og der blev delt røde roser ud til dem. Ikke et øje var tørt. Knud takkede rørt

Forslag 2: Bestyrelsens forslag om stophaner. Knud motiverede forslaget.

Petter (have 175) Ønskede en person til at ordne det hele, det ville give et større overblik.

Lasse (have 59) En stophane gør det meget nemt. Begærede skriftlig afstemning.

Sonja (have 253) Hvem betaler hvis stophanen bliver utæt?

Faxe Jan (have 199) Er det haveforeningen eller den enkelte have der betaler stophanerne?

Lone (have 182) Er det stophane i skellet, eller til eget vandsystem?

Tommy (have 149) Det er usolidarisk ikke at have stophane.

Knud svarede: Hver enkelt have sørger selv for at etablere sin stophane, og står selv for vedligeholdelsen af den. Det går ud over andre på vandstrengen, hvis man skal lukke for det hele.

Afstemning: Ja 102 Nej 6 Blanke 2 Ugyldige 2

Forslag 3: Ønske fra købmand at få betalt sin strøm. Bestyrelsen havde ingen kommentarer og sendte det til debat.

Pernille (have 162) Vigtigt at have en købmand. Det er et godt forslag.

Lasse (have126) Det er trist hvis købmanden går ned. Stemmer for.

Ulla (have 32). Støtter de to tidligere taler, der er mange der ikke har biler, så er det svært at hente gas mm.

Inge (have 241). Støtter de tidligere taler.

Erling (have 266) Ærgerligt hvis der ikke er en købmand. Vi betaler for at få ladet batterier op, hvad vil det koste, hvis de bliver fri for at betale strøm, bliver det så gratis?

Leo (have 73) Det kan ikke være rigtig, at købmanden bliver fri for at betale strøm. Tidligere blev de huslejefri, hvad bliver det næste. De er også meget herude uden for sæsonen.

Afstemning: Ja 67 Nej 42 Blanke 3 ugyldige 2

Ad. 7) Budget 2009 og kontingent/prisliste fastsættes for 2009.03.19

Benny meddelte at kontingentet ville stige med det beløb, som det ca. koster at holde købmanden fri for at betale strøm. Det vil stige med 12 kr. til 387 kr. pr. måned.

Budget, kontingent og prisliste for 2009 blev vedtaget med 3 stemmer imod.

Ad. 8) Valg:

A: Formand. Knud A.Sebens afgår. Brian Birkling valgt.

Pernille (have 162) Bad Brian præsentere sig selv.

Brian vil løfte arven efter Knud og fortsætte det gode samarbejde. Håber

også på en lille sang, hvis han er der efter 26 år.

B: Best.medlem i stedet for Brian./Elsebeth Kristiansen

Elsebeth (have 46) 52 stemmer

Winnie (have 59) 18 stemmer

Connie (have 154) 35 stemmer

Debat om, afstemningen skulle være for punkt 8 b alene (ja) eller om det gælder 8 b - c - d. (nej)

Afstemning: Ja 71 Nej 24 Blanke 4 Ugyldige 6

C: Best.medlem. Henning Hassel genvalg

D: Best. Medlem. Kuno Hansen genvalg

E: Best. suppl . Tommy Hansen afgår/ Nyvalg Clay Larsen.

F: Best. Suppl. Lone Schou afgår/Nyvalg Connie Jensen

G: Revisor Niels Chr. Nielsen. genvalg

H: Revisor suppl. Gitte Taglioni genvalg

I: Revisor suppl. Yvonne Clemmesen. genvalg

J: Valg til vurderingsudvalg: Kurt Sørensen (have 205), Murer Søren (have 172)

Erik Boisen (have 121). en fra bestyrelsen.

Alle skal have været på vurderingskursus.

Dirigenterne takkede for god ro og orden. Der blev udråbt et trefoldigt hurra for haveforeningen.